Reklama
reklama

Příprava na Volby 2013 finišuje. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin

Ve volebních místnostech už finišují poslední přípravy k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Členové volební komise se sejdou okolo půl druhé.  Úderem druhé hodiny se pak volební místnosti otevřou. V pátek mohou lidé přijít k urnám až do 22. hodiny, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Ještě před tím, že k urnám přijdou první voliči, musí předseda každé volební komise obsah volební  urny zkontrolovat – zda je prázdný – poté se urna uzamkne a zapečetí.

V jedné z nejmenších volebních místností v Brně v městské části Ořešín bude letos na průběh voleb dohlížet osm členů komise. Ve volební místnost se tam změní kancelář úřadu městské části, ve které se ještě před polednem dokončoval úklid. O výsledku voleb v Ořešíně bude jasno v sobotu přibližně dvě hodiny po uzavření volební místnosti. „Záleží na tom, jaká bude účast voličů. Předpokládám, že výsledky odevzdáme mezi čtvrtou a pátou hodinou odpoledne,“ uvedla zapisovatelka místní komise Soňa Dvořáková.

Ve velkých městech byl letos zájem o voličské průkazy. Vyšší než při letošní volbě prezidenta nebo při minulých sněmovních volbách. Úředníci si to vysvětlují hlavně tím, že se volby uskuteční zkraje prodlouženého víkendu, který chce řada lidí strávit mimo domovskou obec na dovolené nebo na návštěvě u příbuzných.  Radnice Brna-středu, největší městské části, vydala přes 1030 průkazů, při prezidentské volbě to bylo 870 průkazů. V Ořešíně vydali 12 průkazů, v jihomoravské Břeclavi  197, přičemž při prezidentské volbě jich bylo vydáno 160.

Poblíž volebních místností budou také v případě potřeby přichystáni zakročit brněnští strážníci. "V pátek i v sobotu budou strážníci zajišťovat veřejný pořádek v bezprostředním okolí volebních míst ve městě a dohlédnou také na bezpečnost a plynulost provozu. Své kontroly zahájí již před otevřením volebních místností a v jejich blízkosti se budou pohybovat ještě určitou dobu po jejich uzavření pro případ, že by bylo nutné zabývat se nenadálými událostmi," uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Kdo může volit

Volit mohou občané ČR, kterým bude alespoň v druhý den voleb (v sobotu 26. října 2013) nejméně 18 let.

Volební místnost

Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, nebo v bezprostřední blízkosti vstupu do objektu se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.

Příchod do místnosti

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby měl volič u sebe potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. S voličským průkazem je možné volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, po-případě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Před hlasováním

Od okrskové volební komise obdržíme prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecní-ho nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky Každá strana či hnutí má svůj hlasovací lístek. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Hlasovací lístky, které volič obdržel, nemusí tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, nebo když volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. „za plentu"). V případě, že se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Kroužkování

Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Platné hlasovací lístky

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné lístky

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

U volební schránky

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Následky vichřice Foto: HZS JMK
Od včerejší dvacáté do dnešní sedmnácté hodiny řešili hasiči, v souvislosti se silným větrem, téměř sedm desítek událostí. Převážně odstraňovali spadlé stromy a zlomené větve.
24.09.2018 - 18:45
Bike and Run festival. Novinka, která zahrnovala prestižní Cannondale MTB Kritérium a Noční běh 5,10 mil Brnem, přilákala téměř pět set závodníků. Podzimní počasí přálo bajkerům i běžcům všech...
24.09.2018 - 11:45
V pátek 21.9. odstartovalo finále 8. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku, do kterého postupuje 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů ze všech krajů České republiky. Finalisty nominovala...
24.09.2018 - 08:13
Už to bude téměř měsíc, kdy se silnice v brněnském středu zahalily do modré barvy. Jak se vede modrým zónám a jak funguje rezidentní parkování v reálu?
23.09.2018 - 18:18
K neobvyklému obyvateli řeky Svitavy vyrazili v pátek dopoledne strážníci do Tkalcovské ulice.
23.09.2018 - 08:54
Chcete-li chránit váš domov, kvalitní bezpečnostní dveře jsou prvním krokem v zabezpečení, neboť drtivá většina vloupání do domácností probíhá právě přes dveře. Ochranu si ale zaslouží i okna či...
22.09.2018 - 08:53
Komentáře