Reklama
reklama

Aktualizace Územního plánu Brna vyvolává podle úředníků zbytečné obavy

Návrh na vydání změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“, jejž bude dnes projednávat Zastupitelstvo města Brna, vzbudil podle magistrátních úředníků v mnoha občanech zbytečné obavy ze zmenšování plochy městské zeleně ve prospěch nové výstavby hyper a supermarketů. "Vyplynuly z mylných informací šířených různými skupinami aktivistů," uvedl v tiskové zprávě magistrát.

„Aktualizaci Územního plánu je třeba posuzovat rozumem, a nikoli na základě emocí,“ řekl náměstek primátora města Brna Ladislav Macek. „Lidé jsou pobouřeni zbytečně. Protestují proti věcem, které v návrhu změn vůbec nejsou. Kdyby byly, pak si nedokážu představit jakoukoli samosprávu, která by je schválila,“ dodal.

O co tedy v Aktualizaci nejde:

- supermarkety, hypermarkety v parcích: změna regulativu pro městskou zeleň nic takového neumožní. Komerční vybavenost, která bude v parcích přípustná, musí vždy sloužit hlavnímu účelu využití, tzn. relaxaci a volnému času obyvatel. Může to být malá kavárna, občerstvení nebo třeba půjčovna sportovních potřeb (kolečkových bruslí apod.).  O tom, že takový regulativ je pro atraktivitu městských parků potřeba, svědčí již existující příklad - park Šelepova, který je hojně využíván ke spokojenosti návštěvníků.

- supermarkety, hypermarkety v lesích: změna regulativu pro lesy na území města Brna umožňuje doplňkovou vybavenost sportovní či komerční; tato vybavenost však vždy musí sloužit (stejně jako u městské zelně) rekreační a relaxační funkci příměstských lesů, což supermarkety ani hypermarkety nesplňují. Nadto užívání lesů je v prvé řadě upraveno zákonem o lesích, který stanoví, za jakých podmínek je doplňková vybavenost možná.

- kácení stromů v alejích, rušení zelených pásů u komunikací: nic takového Aktualizace neumožňuje. Malé plochy zeleně jsou sice změnou agregovány do ploch veřejných prostranství, ale jsou chráněny vyhláškou o zeleni v městě Brně. Kácení stromů na veřejném prostranství vždy podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Nadto aleje v platném územním plánu ani dnes vymezeny nejsou.

- vyasfaltování vnitrobloků pro parkování: nic takového Aktualizace nepřináší. Návrh regulativů umožňuje řešit parkování na terénu, neboť jiný právní předpis ukládá majitelům domů zajistit parkování na vlastním pozemku. Ovšem parkování na terénu ve vnitrobloku bude možné pouze za podmínky, že budou současně realizována opatření, která zajistí splnění požadavků na zdravé životní prostředí a pohodu bydlení v lokalitě; řešení musí umožňovat výsadbu vzrostlé stromové zeleně a vytvoření klidového zázemí pro pobyt obyvatel.

- legalizace černých staveb: Aktualizace vychází ze skutečného stavu využití území. Tam, kde zpracovatel shledal odchylku skutečného využití od účelu využití stanoveného územním plánem a posoudil způsob využití tak, že není v rozporu s urbanistickou koncepcí rozvoje města, navrhl ji v rámci Aktualizace jako dílčí změnu. Tento postup je v souladu se stavebním zákonem, který stanoví, že „Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“.

Řešení tzv. černých staveb není záležitostí územního plánování, ale příslušných stavebních úřadů.

- nové plochy pro hypermarkety v Aktualizaci navrženy nejsou. Rozšíření komerčních ploch v návaznosti na Bauhaus v Ivanovicích sice bylo zpracovatelem původně navrženo z toho důvodu, aby na severu Brna byly koncentrovány nákupní příležitosti pro severní část regionu a město nebylo zatěžováno dopravou směřující do stávajících nákupních center na jihu. Tato změna byla však už v roce 2013 z návrhu Aktualizace vyloučena.

dostavba ulice Neumannovy v Masarykově čtvrti: ul. Neumannova je zastavěna převážně bytovými domy; pro dostavbu zbývá jedna proluka sousedící s areálem střední zdravotnické školy vymezená v územím plánu jako návrhová plocha. Není důvodu, proč by v této proluce nemohl stát bytový dům odpovídající charakteru zástavby, tomu odpovídá i hodnota indexu podlažní plochy navržená v Aktualizaci. 

Z Aktualizace byly vyloučeny i další návrhy změn, k nimž byly uplatněny nejčetnější připomínky, jako například nový hřbitov v Soběšicích, dostavba obytného souboru v Medlánkách, lokalita Obzor na Lesné, přestavba areálu Zbrojovky. Tyto změny budou projednány samostatně a nejsou součástí „Aktualizace.“

Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) „Aktualizace ÚPmB“ je komplexní změnou stávajícího Územního plánu města Brna; cílem je reflektovat na potřeby rozvoje města a vytvářet i nadále územní podmínky pro další úspěšný rozvoj města až do doby vydání územního plánu nového.

Proces pořizování změn ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“ odstartoval v červnu 2009 a v průběhu této doby probíhala společná jednání s odborným výkladem, úřad přijímal vyjádření a námitky k návrhům, dokumenty byly zveřejněny a prezentovány občanům.

Aktualizovaná verze územního plánu bude platit maximálně šest let. Do roku 2020 musí Brno podle platné legislativy zpracovat nový územní plán.

Autor: 
redakce
Aktuálně
Alkohol, možná v kombinaci s drogami, hrál pravděpodobně podstatnou roli včera nad ránem v Mokré.
19.09.2017 - 07:31
Kožní problémy, tělesné bolesti a řadu dalších zdravotních neduhů, které sužují mnoho lidí, lze u nás řešit zákonnými produkty z konopí. Od prosince roku 2016 mohou obyvatelé moravské metropole Brno...
18.09.2017 - 20:03
Pokoje zalité sluncem a doširoka otevřené okenice, se kterými si pohrává lehký vánek se slanou příchutí. A šplouchání moře. Idylická představa bydlení, která ožívá především nyní, v čase...
18.09.2017 - 18:18
Řidiči si v centru Brna musí připravit pevné nervy. K mnoha uzavírkám se dnes přidala další. Jejich trpělivost prověří zákaz vjezdu do Křenové ulice.
18.09.2017 - 12:41
Krátce po velkých změnách ve vlakové dopravě během letních prázdnin musí cestující počítat s dalšími výlukami na železniční trati.
18.09.2017 - 08:30
Ceny bytů v České republice stále rostou a současný stav neovlivnily ani prázdninové měsíce. V meziročním srovnání nyní pořídí Češi nové bydlení až o 20 % dráž a průměrná rodina tak na vlastní...
17.09.2017 - 19:58
Komentáře